Studia I stopnia: Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii (ESOOiO)

kierownik dr hab. Jacek Pniewski 

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii, medycyny oraz technologii informatycznych i wykształcenie u nich umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia warsztatu okularowego i gabinetu optometrycznego oraz współdziałania z ortoptystką w zakresie rehabilitacji wad widzenia obuocznego, a także z lekarzem specjalistą w przypadku rozpoznania lub podejrzenia schorzeń organicznych. Należy mieć na uwadze fakt, iż liczba optometrystów i optyków w Polsce przypadających na 10 tys. mieszkańców należy do najniższych w Europie.

Człon „Europejskie” w nazwie kierunku jest odzwierciedleniem faktu, iż proponowany program studiów jest zgodny ze standardem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO) – European Diploma in Optometry, który jest stosowany w większości krajów europejskich. Studia ESOOiO są rozszerzeniem wcześniejszych studiów z zakresu optometrii i optyki okularowej, prowadzonych przez Wydział Fizyki UW od 2009 r. jako specjalność Optyka okularowa i Optometria na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie.


Inicjatorem powstania wszystkich kierunków i pierwszym ich kierownikiem był dr hab. Marek Kowalczyk–Hernandez (obecnie emeryt).


Dlaczego warto wybrać ESOOiO?

Nowoczesne metody stosowane do oceny stanu zdrowia narządu wzroku i do korekcji wad wzroku, takie jak mikroskopia konfokalna, optyczna tomografia koherencyjna (OCT), optyka adaptywna, optyka rastrowa (pixel optics) czy chirurgia refrakcyjna,  wymagają by absolwent posiadał interdyscyplinarne wykształcenie wyższe obejmujące nie tylko przedmioty kierunkowe, lecz również elementy nauk medycznych, fizyki, biochemii i biofizyki  w zakresie wynikającym z zadań zawodowych współczesnego optyka okularowego i optometrysty.

ECOO definiuje optykę okularową i optometrię jako specjalności wymagające określonego pensum kształcenia zawodowego na poziomie wyższym (http://www.ecoo.info/about-optics-and-optometry/). W Polsce, obok Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,  studia wyższe na poziomie licencjatu, obejmujące kształcenie optyka okularowego i/lub optometrysty są oferowane przez m.in.: Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski. W porównaniu z innymi krajami europejskimi jest to skromniejsza oferta dydaktyczna (np. w Hiszpanii studia optyczno-optometryczne prowadzi 11 uniwersytetów) i w konsekwencji niewielka liczba dobrze wykształconych optyków i optometrystów prowadzi działalność zawodową. 

Powoduje to, że lekarze okuliści obciążeni są nie tylko diagnozowaniem i leczeniem chorób oczu, lecz także wykonywaniem pomiarów niezbędnych do wystawienia recepty okularowej, do których to czynności ich wiedza optyczno-optometryczna jest często niewystarczająca, a specjalistyczna wiedza medyczna jest wykorzystywana w niewielkim stopniu. Szacuje się, że w Polsce jedynie co czwarta recepta okularowa jest wystawiana przez optometrystę. Ma to negatywny wpływ zarówno na dostępność medycznej opieki okulistycznej, jak i  na dostępność i poziom usług optycznych oraz optometrycznych. Wśród specjalistów panuje powszechna opinia, że znaczna część społeczeństwa polskiego ma źle skorygowane lub w ogóle nieskorygowane wady wzroku.

Ważne adresy: